VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB EXAPRO

Poslední verze: 23/05/2019.

 

I. PREAMBULE

II. PŘEDMĚT

III. DEFINICE

IV. POPIS SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ EXAPRO

V. REGISTRACE

VI. POVINNOSTI PRODEJCE

VII. POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

VIII. KONTAKTOVÁNÍ PRODEJCŮ A KUPUJÍCÍCH

IX. AUDITY EXAPRO SARL

X. DODATKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ EXAPRO

XI. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EXAPRO

XII. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, BEZPEČNOST NA INTERNETU A S TÍM SPOJENÁ RIZIKA

XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

XIV. JAZYK, ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

XV. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Tyto všeobecné podmínky prodeje a používání se týkají veškerých služeb nabízených EXAPRO S.R.O., společností provozovanou v souladu s francouzskými právními předpisy, registrovanou v Rejstříku společností v Praze, adresa registrované kanceláře: Ujezd 5/598, Praha 5, Malá Strana, 150 00.

2. Tyto všeobecné podmínky jsou závazné pro všechny uživatele webových stránek provozovaných společností EXAPRO bez ohledu na jakékoli další ustanovení.

3. Tyto všeobecné podmínky prodeje a používání zahrnují činnost smluvních stran v plném rozsahu a jakékoli jiné ustanovení, objevující se v jakémkoli jiném dokumentu ať už v jakékoli podobně nelze považovat za součást práv a povinností závazných pro společnost EXAPRO nebo jakékoli uživatele jejich stránek a služeb.

4. Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost v okamžiku, kdy dojde ke schválení všemi Zákazníky, Poskytovateli nebo Uživateli.

5. Společnost EXAPRO si vyhrazuje právo všeobecné podmínky kdykoli změnit. V takovém případě mají nové všeobecné podmínky prodeje a užívání přednost před jejich předchozí verzí. Nové všeobecné podmínky vstoupí v platnost a stanou se závaznými v okamžiku jejich zveřejnění online bez nutnosti provedení jakýchkoli dalších formálních kroků, aniž by narušili právo uživatele kdykoli ukončit členství na webových stránkách.

6. Úplný obsah stránek (jméno domény, název, design, forma, komentáře, originální obrazový materiál a ilustrace, logotypy, slogany, texty a další prvky) stejně jako databáze jsou výhradním majetkem společnosti EXAPRO jakožto jediného vydavatele a majitele.

7. Veškerý výše uvedený obsah je celosvětově chráněn autorskými právy, registrovanou obchodní známkou, právy tvůrců databází a dalšími ochrannými prostředky v souladu se zákony o duševním vlastnictví ve všech zemích, kterých se to týká.

 

8. Účelem těchto všeobecných podmínek prodeje a používání stránek je definovat všeobecné podmínky pro prodej, všeobecné podmínky pro používání, podmínky pro ochranu důvěrných informací, povinnosti uživatele webových stránek ve smyslu vhodného chování a dále všeobecné podmínky týkající se poskytování online a offline služeb, které společnost EXAPRO nabízí svým zákazníkům.

9. Tyto všeobecné podmínky prodeje a používání tvoří jednotný celek. Nicméně pokud dojde k anulování nebo zrušení platnosti jakéhokoli ustanovení, není tím nijak ovlivněna platnost ostatních ustanovení, které zůstávají závazné.

10. On-line inzeráty: On-line inzerátem se rozumí vysvětlující popis navržený a vytvořený na vlastní zodpovědnost uživatelem webových stránek za účelem podpory prodeje jeho zboží. Cílem takového oznámení je vyzdvihnout přednosti vybavení, které je předmětem prodeje v profesionálním kontextu. EXAPRO si vyhrazuje právo upravovat nebo vylepšovat redakční kvalitu oznámení mimo jiné v souladu s informacemi poskytnutými Prodejcem. Bez ohledu na výše uvedené však zůstává plná odpovědnost za inzerát na Prodejci, který je tudíž také zodpovědný za kontrolu příslušných textů dostupných na internetu.

11. Uživatel webových stránek: Uživatelem webových stránek se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba veřejného nebo soukromého charakteru, zaregistrovaná jako profesionál na webových stránkách „Exapro.cz“ za účelem prohlížení a/nebo zveřejňování inzerátů. V rámci uživatelů webových stránek lze rozlišovat Prodejce zboží, tedy uživatele, který nabízí k prodeji své zboží, a Zákazníka, tedy profesionála, který má zájem o profesionální vybavení a pomocí webové stránky Exapro.com se dostává do kontaktu s Prodejcem.

12. Návštěvník: Návštěvníkem webové stránky se rozumí jakákoli osoba, která neodpovídá definici uživatele webové stránky a která navštíví stránku www.exapro.cz, nebo jakoukoli jinou stránku provozovanou společností EXAPRO. V tomto ohledu má takováto osoba přístup k veřejnému obsahu stránek, může využívat služby nabízené všem návštěvníkům. Na rozdíl od uživatele webových stránek nemusí návštěvník vytvářet uživatelský účet a poskytovat své osobní údaje. Na druhou stranu však nemá přístup k placeným službám, poskytovaným společností EXAPRO.

13. Zboží: zbožím se rozumí jakékoli vybavení pro profesionální použití nabízené k prodeji na webové stránce „Exapro.cz“.

14. Cena: cenou se rozumí cena před zdaněním, za kterou je zboží nabízeno v rámci statického inzerátu po dobu určenou Prodejcem.

15. Nabídka: nabídkou se rozumí nabídka k nákupu inzerovaného zboží, na základě které jsou obě strany vyzvány k zahájení jednáni o prodeji předmětného vybavení.

16. Služby EXAPRO: službami EXAPRO se rozumí veškeré služby nabízené společností EXAPRO, které mohou být poskytovány buď zdarma, nebo na základě zaplacení poplatku v závislosti na jejich povaze.

17. Společnost EXAPRO zprostředkovává kontakt mezi profesionálem, který má zájem prodat profesionální zboží a jiným profesionálem, který má zájem toto zboží koupit. Hlavním cílem společnosti EXAPRO je tedy vytvářet kontakty mezi Prodejci a Kupujícími z pozice nezávislého zprostředkovatele mezi oběma stranami.

 • EXAPRO vytváří seznam zboží a služeb nabízených online, pomáhá propojovat zákazníky a Prodejce a zprostředkovává transakce mezi oběma stranami.
 • EXAPRO neprovádí žádné prodejní transakce.
 • Za výjimečných okolností může EXAPRO provést prodej. V takovémto specifickém případě se transakce řídí k tomuto účelu určenými podmínkami, které se liší od těchto všeobecných podmínek prodeje a používání.

18. Jelikož společnost EXAPRO odstupuje od provádění smlouvy, jedná EXAPRO pouze jako zprostředkovatel a ne jako prodejní agent či pověřený zástupce.

 • Z pozice této funkce je jedním ze základních úkolů zprostředkovatele vlastním úsilím podporovat provedení smlouvy, kterou EXAPRO zprostředkovává, avšak není vykonavatelem dané transakce.

19. Obchodní transakce zprostředkovávané společností EXAPRO nejsou považovány za prodej v rámci veřejné dražby.

20. Každý Prodejce má v rámci prodeje svého vybavení naprostou svobodu volby: v případě několika nabídek si Prodejce může zcela dle vlastního uvážení vybrat takový prodej, který nejlépe odpovídá jeho vlastnímu uvážení.

 • V tomto ohledu může prodejce přihlédnout větší či menší měrou ke kterémukoli z níže uvedených kritérií, a to bez jakéhokoli omezení: nabízená cena, hodnocení solventnosti Kupujícího, platební podmínky, geografické umístění…atp.

21. Společnost EXAPRO má úplné a výhradní právo na používání a vlastnictví databáze zboží k prodeji. Toto zboží není v žádném případě vlastnictvím společnosti EXAPRO, která jedná pouze jako zprostředkovatel.

22. Každá ze smluvních stran je nezávislou entitou a proto každá z nich jedná vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

23. Vzhledem k samotnému předmětu služby je společnost EXAPRO vázaná povinnostmi v oblasti péče a pečlivosti, nemá však jakýkoli závazek vůči výsledku obchodní transakce. Podobně také společnost EXAPRO v žádném případě nenese odpovědnost za vytváření inzerátů, a to ani tehdy, když se podílela na jejich tvorbě. Stejně tak není společnost EXAPRO odpovědná za přerušení dodávky online služeb, pokud by k tomu došlo.

24. Služby nabízené společností EXAPRO jsou v souladu s veškerými příslušnými platnými právními dokumenty a ustanoveními a jsou poskytovány v souladu se stávajícími specifikacemi.

25. Registrace je zdarma a v žádném případě nelze požadovat platbu registračního poplatku. Na druhou stranu je však registrace na webové stránce nutným předpokladem k možnosti prodávat či nakupovat zboží prostřednictvím exapro.cz.

26. EXAPRO si vyhrazuje právo schvalovat zcela podle vlastního uvážení jakoukoli novou registraci a ověřovat veškeré informace, které žadatel o registraci společnosti poskytne, nebo jejich část.

27. Za žádných okolností nenese společnost EXAPRO odpovědnost za jakoukoli špatnou interpretaci, ani za odeslané nepřesné, zavádějící nebo hanlivé informace. Na druhou stranu si EXAPRO vyhrazuje právo zamítnout registraci v případě špatné interpretace, nebo pokud uživatel uvede nepřesné, zavádějící nebo hanlivé informace.

Exapro nenese odpovědnost za žádnou osobu nebo subjekt za ztrátu příjmů, přímé nebo nepřímé náhrady škody nebo výdajů, i když byla společnost Exapro informována o takové možné ztrátě příjmů, vzniku škod nebo výdajů.

28. Jakákoli podvodná registrace provedená za účelem nebo mající za následek oklamání jiného uživatele webové stránky nebo společnosti EXAPRO je důvodem ke smazání uživatelského profilu a nahlášení daného případu příslušnému úřadu činnému v trestním řízení podle právní příslušnosti pachatele.

29. Jakákoli registrace je považována za souhlas s všeobecnými podmínkami používání a s nimi souvisejícími podmínkami a ustanoveními.

30. Současný právní režim se řídí zákonem schváleným dne 21. června 2004 o prodeji přes internet mezi profesionály a Zákonem o ochraně dat, schváleným dne 6. srpna 2004, ze kterých vyplývají povinnosti pro obě smluvní strany.

31. Prodejce se tímto zavazuje respektovat veškerá pravidla společnosti EXAPRO a své vybavení bude převádět v souladu s praktikami webové stránky.

32. Nabídka musí obsahovat minimálně následující informace:

 • Příjmení, jméno společnosti nebo právnické osoby
 • Fyzickou adresu, registrované sídlo nebo zařízení
 • Kontaktní informace
 • Komunikační nástroje, které Kupujícímu umožní sledovat provedení jeho objednávky a zažádat o uplatnění záruky na zboží bez jakéhokoli dalšího poplatku
 • Emailovou adresu
 • Dobu platnosti nabídky
 • Základní informace o zboží: Prodejce popíše prodávané zboží tak přesně, jak je to možné. Prodejce tímto přebírá úplnou a výhradní zodpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou nepřesnou prezentací zboží nebo nepřesným či zavádějícím popisem.
 • Postup provedení obchodu a platby
 • Podmínky odpovědnosti a zvláštní podmínky prodeje
 • Pokud je to v daném případě relevantní, pak minimální dobu trvání smlouvy v případě, že se jedná o průběžné či pravidelné poskytování služby nebo zboží.
 • Pokud je to v daném případě relevantní identifikační číslo uvedené v příslušném rejstříku společnostní (v ČR obchodního rejstříku), případně daňové nebo jiné identifikační číslo.
33. Prodávající na platformě Exapro se zaručuje, že:

1) Veškerý on-line obsah reklamy, jako je text, obrázky (dále definováno jako “Výtvor”) neporušují žádná autorská práva na ochranu duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí, práva na ochranu údajů a autorská práva na použítí fotografií a obrázků.
Tvůrci nebo vlastníci autorských práv výslovně opravňují prodávajícího k použití svých Výtvorů. Je na Prodávajícím, aby určil, zda je pro použití Výtvorů nutné jedno nebo více oprávnění. Má výhradní odpovědnost za získání těchto povolení.

2) Prodávající se zavazuje zastupovat a odškodnit společnost Exapro, její mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, jakož i její obsahové manažery, správce, ředitele a zaměstnance proti veškerým škodám, nákladům, povinnostem (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývajících z nebo spojených s (i) použití jakéhokoli Výtvoru, na které se nevztahují současné podmínky, a (ii) neschopnost obdržet jakákoli potřebná oprávnění pro Výtvor.

34. Prodejce potvrzuje, že disponuje dostatečným oprávněním a autorizací k prodeji zboží, a že je to v souladu s platnými ustanoveními, a že nedochází k porušení jakýchkoli právních ustanovení nebo porušení práv třetích stran.

35. Prodejce má povinnost zajistit doručení zboží, které je předmětem smlouvy s kupujícím. Náklady na dopravu a manipulaci, celní náklady a další výdaje spojené s přepravou hradí Kupující, pokud není dohodnuto jinak. Smluvní strany se mohou v případě potřeby domluvit na jiných podmínkách.

36. Aby nedošlo ke sporu, dohodnou se smluvní strany ještě před prodejem na výši nákladů, které bude hradit Kupující v souvislosti s přepravou, manipulací, celními náklady a jinými náklady na převod zboží.

37. Nabídka k prodeji zboží je implicitní výzvou Prodejci a Kupujícímu k možnému zahájení vyjednávání.

38. EXAPRO si vyhrazuje právo kdykoli odstranit jakékoli zboží z prodeje na stránkách, a to z jakéhokoli důvodu, aniž by z toho vyplýval jakýkoli závazek ať pro Prodejce nebo Kupujícího. Takovýto úkon nijak nenarušuje žádná další práva a opatření a je možné jej provést na základě oznámení emailem.

39. EXAPRO neposkytuje Prodejci žádnou záruku získání určitého počtu dotazů nebo nabídek.

40. EXAPRO si vyhrazuje právo zvýraznit – nebo nezvýraznit – inzerát zveřejněný v různých formách, jako například „Exaspot“, „speciální nabídka“ nebo pod jakoukoli jinou komerční nabídkou. Kromě toho nemá Prodejce žádný nárok na zvýraznění uveřejnění svého inzerátu na stránkách.

41. Prodejce informuje EXAPRO do 72 hodin od uzavření obchodu s Kupujícím o jakémkoli prodeji příslušného zboží. Nesplnění této povinnosti může mít za následek udělení smluvní pokuty.

42. Za zakoupené zboží je možno platit bankovním převodem. Je možné platit bankovními šeky, ale pouze šeky vydávanými ve Francii.

43. Obchody na této stránce se řídí právními předpisy pro prodej na internetu

44. Prodávající se tímto zavazuje řídit se veškerými pravidly společnosti EXAPRO a své nabídky bude činit v souladu s praktikami webové stránky.

45. Kupující nese veškerou zodpovědnost za svou nabídku a ručí za to, že má dostatečné oprávnění a je schopný zakoupit jakékoli zboží, které je předmětem nabídky.

46. Nejvyšší cenová nabídka nemusí nutně zvítězit, jelikož nabízená služba není službou prodeje prostřednictvím dražby (viz výše).

47. EXAPRO nezaručuje, že budou zváženy veškeré nabídky. Přezkoumány budou pouze ty nejrelevantnější nabídky. Zákazník, jehož nabídka nebyla zvážena, nemá nárok vznášet vůči společnosti EXAPRO jakékoli požadavky.

48. Náklady na dopravu a manipulaci, celní náklady a další výdaje související s doručením hradí Kupující, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném postupu. EXAPRO doporučuje se na výši těchto nákladů domluvit před uzavřením obchodu (viz čl. 38).

49. EXAPRO si vyhrazuje právo odmítnout kdykoli jakoukoli nabídku z jakéhokoli důvodu aniž by z tohoto odmítnutí plynuly jakékoli závazky, aniž by takovýto krok nějak narušoval platnost jiných práv a opatření. Tento krok stačí oznámit emailem.

50. Jakákoli nabídka zavazuje Kupujícího k jednání s Prodejcem. Nakupující může svou nabídku stáhnout až do okamžiku, kdy je vybrána Prodejcem.

51. Odesláním své nabídky se Kupující zavazuje k prokázání, že má k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, nutné pro nákup zboží. V opačném případě může být následně po varování prostřednictvím emailu Kupující odstraněn z webové stránky bez jakéhokoli dalšího upozornění.

52. Každý Kupující, jehož nabídka je Prodejce přijata, o tomto okamžitě informuje společnost EXAPRO.

53. Pokud nabídka přesáhne výši 50tis eur, vyhrazuje si EXAPRO právo požadovat na Kupujícím odeslání potvrzení od banky o tom, že má takovouto částku k dispozici.

54. Na základě žádosti společnosti EXAPRO a jako podmínka předcházející a nutná k provedení kontaktu mezi Kupujícím a Prodejcem se Prodejce zavazuje provést na účet společnosti EXAPRO platbu zálohy podle podmínek společnosti EXAPRO.

55. Dále se Kupující zavazuje splnit dvě zásadní povinnosti:

 • Převzít dodávku zboží, v opačném případě má prodejce právo odmítnou plnit své závazky, vymáhat plnění ze strany Prodejce nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Zaplatit za zboží: Kupující provede platbu k takovému datu a takovým způsobem jak bylo dohodnuto v kupní smlouvě.

56. Prodejce má právo zcela svobodně určit základní cenu, rezervační cenu a dobu, po kterou se nabízená cena nebude měnit.

57. Konečnou nabídku vybírá Prodejce, z čehož plyne nutnost zkontaktovat Prodejce s Kupujícím.

58. V případě uzavření dohody informují Prodejce a Kupující společně EXAPRO o příslušných podmínkám a to bez zbytečného prodlení. Odeslání této informace Kupujícím je podmínkou předcházející poskytnutí vzájemného kontaktu mezi smluvními stranami.

59. Pokud dojde k přijetí nabídky v průběhu její platnosti, bude Kupující informován o tom, že bude zkontaktován s Prodejcem. Než však k takovému kontaktu dojde, má EXAPRO nárok požadovat od Kupujícího zaplacení záruky. V takovém případě zaplatí Kupující do čtyř dnů od obdržení požadavku na provedení takovéto platby 10% z ceny nabídky na svěřenecký účet (z tohoto vkladu neplynou ani Kupujícímu ani Prodejci žádné úroky) vedený u banky zvolené společností EXAPRO a podle instrukcí. Pokud tak Prodejce neučiní, dojde k zamítnutí jeho nabídky.

60. EXAPRO si vyhrazuje právo pozastavit nabídku prodeje určitého produktu nebo zastavit proces předávání kontaktů bez příčiny a kdykoli, aniž by z toho plynuly závazky a aniž by tento krok nějak ovlivnil ostatní práva a opatření společnosti EXAPRO.

61. EXAPRO vystaví Prodejci fakturu ve výši provize splatných společnosti EXAPRO plus DPH. Tato provize je splatná 15 dní od data vystavení faktury.

62. Výše provize je uvedena na webové stránce: http://www.exapro.cz/prodejte-sve-pouzite-tovarni-stroje/. Smluvní strany samy odpovídají za svou informovanost o výši provize, aby později nedošlo ke sporům.

63. Provize se platí za každý obchod uzavřený přes EXAPRO. Stejná provize je také splatná za každý další obchod uzavřený mezi stejnými stranami, které byly vzájemně zkontaktovány prostřednictvím EXAPRO, a to po dobu 6 měsíců od předání vzájemných kontaktů, pokud není jinak uvedeno v dohodě o předání kontaktů.

64. Provize, kterou je povinen platit Prodejce, bude odečtena z jakékoli záruční platby nebo vkladu uhrazené Kupujícím na účet společnosti EXAPRO. V případě že výše záruky přesáhne předpokládanou výši provize, bude rozdíl převeden na bankovní účet Prodejce podle pokynů společnosti EXAPRO.

65. Částka, která je předmětem transakce, musí být shodná s nabídkou, na základě které došlo ke vzájemnému předání kontaktů mezi stranami. Pokud se strany dohodnou na jiné ceně, bude o tom Prodejce informovat EXAPRO nejpozději do 30 dnů od obdržení potvrzení o platbě. V takovém případě upraví EXAPRO výši provize a vydá fakturu na aktualizovanou částku a společně s ní dobropis vůči původní faktuře. Po uplynutí lhůty 30 dnů nelze od EXAPRO vyžadovat žádnou náhradu.

66. Pokud jednání mezi stranami nebude úspěšné a následně nedojde k transakci, budou o tom jak Prodejce tak Kupující informovat společnost EXAPRO prostřednictvím emailu nebo dopisu. V takovém případě vydá EXAPRO pokyn bance, aby Kupujícímu vrátila záruku.

67. Jakákoli částka, kterou kterákoli ze stran vyplatí společnosti EXAPRO zůstává majetkem EXAPRO a nelze nárokovat její úplné či částečné navrácení. V případě, že dojde k prodlení v platbě vůči EXAPRO ze strany Prodejce nebo Kupujícího, je Prodejce nebo Kupující povinen společnosti EXAPRO splatit také úroky z prodlení, a to bez předchozího formálního upozornění. Úroky z pozdní platby se počítají od prvního dne po datu splatnosti ve výši jedenapůlnásobku zákonné úrokové sazby z dlužné částky.

68. EXAPRO si vyhrazuje právo ověřovat jakékoli či všechny informace poskytnuté smluvními stranami předtím, než je předá dál a pokud je to v daném případě nutné odmítnout, stáhnout nebo smazat jakoukoli informaci bez předchozího upozornění. Takovéto stažení informace v jakékoli podobě a po jakkoli dlouhé době v žádném případě nevytváří nárok na jakoukoli náhradu.

69. EXAPRO si vyhrazuje právo kdykoli a s okamžitou platností ukončit platnost jakýchkoli přístupových práv k jakémukoli účtu spojenému s heslem nebo jeho části, či dokonce vymazat účet a heslo, smazat nepotvrzený a/nebo neaktivní účet.

70. Bez předchozího upozornění může dojít k zamezení přístupu jakéhokoli uživatele na webovou stránku, tak jak je zde popsáno.

71. EXAPRO může uzavřít smlouvu o poskytování určitých služeb s dalšími fyzickými nebo právnickými osobami. Takovéto služby třetích stran mohou být nabídnuty Prodejcům a Kupujícím na jejich vlastní náklady a zodpovědnost. Za žádných okolností v tomto ohledu nevzniká společnosti EXAPRO žádný závazek. Společnost Exapro může používat služby třetích stran k propagaci majetku vystavěného na jejích stránkách. Pokud si prodejce nepřeje, aby jeho majetek byl propagován prostřednictvím třetích stran, může o tom požádat na [email protected]

72. Služby nabízené třetími stranami mohou zahrnovat odkazy na další webové stránky nebo internetové zdroje. Vzhledem k tomu, že takovéto stránky a zdroje jsou zcela mimo kontrolu společnosti EXAPRO, není tato odpovědná za poskytování těchto služeb, ani jí z této skutečnosti neplynou žádné závazky ve vztahu k obsahu, reklamě, produktům, službám nebo jakémukoli jinému dostupnému materiálu, který se na takovýchto stránkách může nacházet, nebo jehož jsou zdrojem. V žádném případě nenese společnost EXAPRO odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu, prokázanou či domnělou, ke které dojde v důsledku, souvislosti nebo ve spojení s používáním informací, služeb a dat dostupných na těchto stránkách nebo v rámci externích zdrojů a důvěřování jim.

73. Prodávající i Kupující přebírají plnou odpovědnost za jakoukoli hmotnou či nehmotnou škodu či ztrátu, která přímo či nepřímo vznikne společnosti EXAPRO v důsledku jejich používání služeb nabízených společností. V případě, že dojde k porušení této dohody, jejího ustanovení, smlouvy nebo relevantní praktiky ze strany Prodejce nebo Kupujícího, je tím společnost EXAPRO s okamžitou platností zbavena jakékoli odpovědnosti za náhradu škod, právních sporů a/nebo nároků, které by mohly být vůči společnosti EXAPRO vznášeny, nebo by jimi bylo vyhrožováno.

74. Kterýkoli Prodejce, Kupující nebo zástupce třetí strany může společnosti EXAPRO poskytnout prostřednictvím webové stránky data. EXAPRO se zavazuje jednat takovým způsobem, aby zajistila ochranu přesnosti, relevance a zájmu takového obsahu. V žádném případě nenese společnost EXAPRO jakoukoli odpovědnosti pokud je publikovaný obsah v rozporu s platnými pravidly a ustanoveními.

75. Jakožto poskytovatel hostingu vykonává společnost EXAPRO svou informační povinnost pomocí funkčního systému upozornění a zpráv.

76. EXAPRO nepodléhá žádné systematické povinnosti sledovat informace předávané či ukládané jakoukoli další stranou, a ani není vázána povinností prověřovat či kontrolovat údaje nebo okolnosti, které by mohly být důkazem nelegální činnosti.

77. EXAPRO se zavazuje stáhnout jakýkoli nevhodný publikovaný obsah a provádět takové kroky, které zamezí opětovnému rozšiřování jakéhokoli podobného obsahu.

78. S výjimkou případů, kdy byla společnost EXAPRO řádně informována o nevhodném obsahu ve smyslu platných zákonů vyskytujícím se na jejích stránkách a neprovedla rozhodné kroky k jeho potlačení, nevzniká společnosti EXAPRO jakákoli odpovědnost za obsah či formu činnosti dalších stran či za zboží, který je vystaven k prodeji.

79. EXAPRO nemůže Prodejci zajistit určitý počet zájemců o prodej.

80. Společnost EXAPRO není schopná žádným způsobem ručit za to, že Kupující disponuje dostatečnými finančními prostředky nebo že je schopný dostát závazkům. Za žádných okolností nenese v tomto ohledu společnost EXAPRO jakoukoli odpovědnost.

81. EXAPRO žádným způsobem neodpovídá za kvalitu, provoz a soulad zboží, zveřejňovaných k online prodeji na jejích webových stránkách.

82. V rámci své role prostředníka odmítá EXAPRO jakoukoli odpovědnost za provedení, ukončení a/nebo uzavření vztahu mezi kterýmkoli Prodejcem a kterýmkoli Kupujícím.

83. EXAPRO s.r.o. nemá vůči Kupujícímu jakoukoli odpovědnost za kvalitu a shodu produktu prodávaného online: Kupující obdrží záruky přímo od Prodejce. Prodejci a Kupující přebírají plnou odpovědnost za jakoukoli hmotnou či nehmotnou škodu a ztrátu, vzniklou přímo či nepřímo společnosti EXAPRO, pokud takovouto škodu sami způsobili v důsledku jejich používání služeb poskytovaných společností EXAPRO.

84. V případě porušení této dohody nebo zákona, smlouvy, nebo jakéhokoli relevantního pokynu ze strany Prodejce nebo Kupujícího je společnost EXAPRO zbavena jakékoli odpovědnosti za náhradu škod, právních sporů a/nebo nároků, které by mohly být vůči společnosti EXAPRO vznášeny, nebo by jimi bylo vyhrožováno.

85. V žádném případě nenese společnosti EXAPRO žádnou odpovědnost za jakoukoli finanční, obchodní či technickou škodu způsobenou Prodejci nebo Kupujícímu, jako například ztráta produktivity, ztráta příjmu, ztráta zisků nebo trhu, ztráta objednávek nebo dat, či za jakoukoli jinou finanční újmu a obchodní ztrátu, ztrátu příjmu, ztrátu zisků nebo příležitostí, promrhaný čas nebo za jakoukoli jinou nepřímou škodu.

86. EXAPRO se tímto zavazuje poskytovat své služby s nejvyšší možnou péčí a dovedností, jak je v oboru běžné. Nehledě na to nenese společnost EXAPRO žádnou odpovědnost v případě porušení svých smluvních závazků v případě zásahu vyšší moci, nepředvídatelné události, pochybení třetí strany či pochybení ze strany jakéhokoli Prodejce či Kupujícího.

87. Z pozice technického zprostředkovatele nenese společnost EXAPRO odpovědnost za neschopnost Prodejce plnit závazky. Společnost EXAPRO také není žádným způsobem odpovědná vůči Kupujícímu v případě nedoručení zakoupeného zboží, v případě nevhodného doručení či za jakoukoli škodu způsobenou na zboží v průběhu přepravy nebo zprovozňování.

88. EXAPRO se zříká jakékoli odpovědnosti v případě, že doručené zboží porušuje platná ustanovení země doručení.

89. Finanční podmínky prodeje mohou být ujednány bez omezení mezi Prodejcem a Kupujícím a proto nenese společnost EXAPRO žádnou odpovědnost za neschopnost Kupujícího zaplatit závazky, pokud k takové situaci dojde.

90. Za žádných podmínek nenese společnost EXAPRO odpovědnost za informace, které Prodejce uvádí o prodávaném vybavení. EXAPRO nenese odpovědnost za jakoukoli nepřesnou, klamnou nebo zavádějící či nesprávnou informaci.

91. Vzhledem k tomu, že se jedná o online tržiště, je EXAPRO technickým rozhraním, které zajišťuje nepřetržitý přístup k mohutné databázi. V důsledku toho nenese EXAPRO žádnou odpovědnost za technická omezení plynoucí z používání internetu jako takového (technická rizika a kapacitu v plném rozsahu).

92. EXAPRO se nezavazuje k udržování nepřetržitého trvalého přístupu ke svým službám. V důsledku toho nenese EXAPRO žádnou odpovědnost za jakákoli selhání v rámci svých webových stránek a za jejich přímé či nepřímé důsledky, pokud nějaké vzniknou.

 • Ke službám je možné získat přístup v závislosti na jejich dostupnost.

93. EXAPRO má od uživatelů svolení na jejich pevných discích zanechávat soubor typu „cookie“ a má právo používat takto získaná data.

 • Soubor typu cookie je alfanumerický identifikátor přenesený na pevný disk uživatele prostřednictvím internetového prohlížeče, s jehož pomocí může společnost EXAPRO rozpoznávat a nabízet služby.
 • Pokud sdílíte počítač s jinými uživateli a ponecháváte možnost použití souborů typu cookie zapnutou, doporučujeme vám se po použití z počítače odhlásit

94. V rámci samotného účelu svých služeb propojuje společnost EXAPRO Prodejce a Kupující z pozice nezávislého zprostředkovatele. Proto jsou veškeré náklady a výdaje (na komunikaci či technické vybavení) na používání webové stránky hrazeny ze strany uživatelů.

95. Každý Prodejce či Kupující nese odpovědnost za používání služeb ze svého vlastního uživatelského účtu.

 • Bez narušení platnosti jakéhokoli jiného ustanovení si EXAPRO vyhrazuje právo pozastavit či ukončit poskytování služeb a zrušit uživatelské účty, blokovat přístup na svou stránku, pozdržet zviditelnění zveřejňovaného obsahu nebo potlačit výskyt takovéhoto obsahu ve výsledcích hledání pomocí našeho vlastního vyhledavače.
 • EXAPRO se zavazuje k provedení veškerých kroků nutných k zamezení přístupu uživatelů na stránky v případech, kdy došlo ke zneužití nebo protiprávní činnosti, narušení platformy nebo bezpečnosti jiného uživatele nebo v případě jakékoli jiné ztráty.

96. Využívání služeb: v průběhu využívání služeb se uživatelé vyvarují následujícího:

 • zaváděním společnosti EXAPRO nebo jiných uživatelů používáním příjmení nebo registrovaných obchodních názvů jiných osob nebo společností, manipulací s cenou zboží nebo vměšování se do inzerátů ostatních uživatelů,
 • odesílání jakýchkoli klamných, zavádějících, smyšlených nebo nereálných informací,
 • nahrávání, vystavování či sdílení prostřednictvím emailu či jinou cestou jakéhokoli obsahu skrývajícího viry nebo jakýkoli jiný malware nebo kódy za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli softwaru, počítače nebo telekomunikačního nástroje, včetně (ale ne s omezením pouze na) rozšiřování nebo zveřejňování nevyžádaných inzerátů obsahujících spam, řetězové dopisy nebo pyramidové plány.
 • narušování nebo podkopávání Služeb, serverů a sítí spojených se Službami, odmítání respektovat vyžadované podmínky, postupy, všeobecná pravidla nebo statutární ustanovení vztahujícího se k sítím spojeným s poskytováním Služeb.
 • úmyslného či neúmyslného porušování jakéhokoli zákona, ustanovení, či nařízení platného v domovské zemi či v zahraničí, čímž se rozumí také porušování právních nástrojů nebo jiných právně závazných pravidel,
 • jakékoli získávání nebo obnovování podstatné částí databáze EXAPRO s kvantitativním nebo kvalitativním významem je zakázáno,
 • opakované získávání nebo obnovování obsahu databáze EXAPRO, které jasně přesahuje běžný rozsah využívání databáze je zakázáno,
 • získávání osobních informací od jiných uživatelů, a to včetně důvěrných údajů, ať už jakýmkoli způsobem, bez jejich předchozího souhlasu,
 • převádění vašeho účtu a uživatelského jména na třetí stranu bet našeho souhlasu, používání webové stránky prostřednictvím účtu jiného uživatele, nebo umožnění jinému uživateli používat vaše uživatelské jméno a heslo,
 • Používání naší webové stránky a služeb navzdory právní nezpůsobilosti uzavírat smlouvy z důvodu nezletilosti nebo pozastavení účtu.

97. Společnost EXAPRO vám děkuje za důvěru, kterou jste do nás vložili v souvislosti s naši schopností ochránit vaše osobní údaje. EXAPRO se zavazuje chránit vaše osobní data a nakládat s nimi ve vší důvěrnosti. Tímto prohlášením uděluje uživatel společnosti EXAPRO souhlas k přístupu, zpracování a používání takovýchto informací pro vlastní účely. Je zcela samozřejmé, že tento souhlas můžete kdykoli odvolat s okamžitou, avšak ne zpětnou platností.

98. Každému uživateli služeb společnosti EXAPRO nicméně zůstává odpovědnost za provádění nutných kroků k ochraně svých vlastních informací či jakéhokoli jiného materiálu uloženého na jeho IT zařízeních.

99. V souladu s ustanoveními zákona č. 78-17 schváleného dne 6. ledna 1978 (tzv. „IT a svobody“) o ochraně fyzických osob v kontextu zpracování osobních dat, v platném znění novelizovaném zákonem č. 2000-801 schváleném dne 6. srpna 2004, má každý Prodejce a Kupující právo k přístupu, upravování nebo pozastavení veškerých osobních údajů, týkajících se fyzických osob, které v rámci používání Služeb sdílí se společností EXAPRO.

100. Každý Kupující nebo Prodejce má právo neudělit souhlas s poskytnutím svých osobních údajů třetí straně. O neudělení souhlasu je třeba společnost EXAPRO informovat písemně na adrese Ujezd 5/598, Praha 5, Mala Strana, 150 00.

101. Informace zákazníků jsou zcela důvěrné. Nicméně je v určitých případech možné tyto informace sdílet, a to zejména v případě: soudního řízení, zákonné povinnosti, souladu s všeobecnými podmínkami používání, všeobecnými podmínkami prodeje, provádění jakékoli uzavřené dohody, v obhajobě proti domnělému porušení práv třetích stran, v rámci ochrany práv a zájmů společnosti EXAPRO, jejích uživatelů a široké veřejnosti.

102. Tyto informace lze sdílet s třetími stranami, jako jsou naše přidružené společnosti, partneři mimo naši kontrolu (sdělování třetím stranám informací spojených s transakcemi prováděnými právě s těmito třetími stranami), poskytovatelé služeb nebo v souvislosti s převodem společnosti či obchodní činnosti. Ve všech ostatních případech se EXAPRO zavazuje k tomu vás o sdílení jakýchkoli vašich osobních údajů informovat a vyžádat si váš předchozí souhlas.

103. Tato smlouva je vyhotovená ve francouzštině. Závaznou verzí všeobecných podmínek použití a prodeje je verze ve francouzském jazyce. Jakékoli jiné jazykové verze všeobecných podmínek použití a prodeje, které se vyskytují na webových stránkách exapro.cz nebo na jakémkoli jiném webu provozovaném společností EXAPRO jsou jejich překladem do cizího jazyka. V případě konfliktu mezi těmito různými dokumenty je závaznou verzí verze původní, tedy francouzská.

104. Veškeré transakce jsou prováděny v souladu s francouzskými zákony. Přijetím těchto všeobecných podmínek prodeje a používání souhlasí všichni profesionální návštěvníci a uživatelé s tím, že budou veškeré smlouvy uzavírat v souladu s francouzskými právními předpisy. Francouzské zákony se nevztahují pouze na vztah mezi společností EXAPRO SARL a Kupujícími a Prodejci, ale řídí se jimi také smluvní vztahy mezi Prodejci a Kupujícími. Přijetím těchto všeobecných podmínek prodeje a všeobecných podmínek použití Prodejci a Kupující formálně přijímají skutečnost, že se jejich transakce budou řídit francouzskými zákony.

105. Případné spory bude řešit následující soud: Rozhodčím soudem je Obchodní tribunál v Paříži. Smluvní strany tímto formálně uznávají, že tento soud bude řešit nejen veškeré spory mezi společností EXAPRO a jejími zákazníky, ale také veškeré spory mezi Prodejci a Kupujícími.

 

106. Při návštěvě stránky Exapro ukládáme jméno Vašeho poskytovatele internetových služeb; webové stránky, ze kterých jste nás navštívili; stránky, které navštívíte na našem webu; datum a trvání návštěvy a informace o zařízení, které jste použili při Vaší návštěvě (typ zařízení; operační systém; jazyk; zemi, ve které se nacházíte a typ webového prohlížeče). Tato data využíváme k tomu, abychom usnadnili přístup k našim službám (např. upravili naše služby na zařízení, které používáte), a dále také k tomu, abychom rozpoznali a zamezili jakémukoli zneužití.

107. Cookies jsou malé datové soubory přenášené na počítače nebo zařízení umožňující EXAPRO rozpoznávat a nabízet služby a také zvyšovat funkčnost našich stránek. Společnost Exapro používá Cookies pro zpracování informací, včetně standardních informací o internetovém protokolu a podrobností o chování návštěvníků. Tyto informace pomáhají zlepšit naše služby a usnadnit používání některých funkcí. Soubory Cookie jsou uloženy na Vašem zařízení a máte plnou kontrolu nad jejich používáním. Změnou nastavení Vašeho webového prohlížeče můžete deaktivovat či omezit přenosy souboru Cookie. Cookies soubory, které jsou již uloženy, mohou být kdykoli smazány.

108. Bez Vašeho výslovného souhlasu neprodáváme ani nepronajímáme Vaše osobní údaje třetím stranám pro účely marketingu. Osobní údaje mohou být odhaleny pro potřeby reakce na zákonné požadavky, prosazování našich zásad, reakce na tvrzení, že příspěvek či jiný obsah porušují práva někoho jiného nebo chránit práva, majetek nebo bezpečí někoho jiného. Tyto informace budou zveřejněny v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Osobní údaje mohou být sdíleny s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají s naší obchodní činností.

109. Využíváme vybraný počet důvěryhodných externích poskytovatelů služeb pro analýzu, zpracování a / nebo ukládání dat. Tito poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybráni a splňují vysoké standardy ochrany a zabezpečení dat. Sdílíme s nimi pouze informace, které jsou potřebné pro nabízené služby. Tyto poskytovatelé jsou smluvně zavázáni, aby uchovávali veškeré informace, které s nimi sdílíme, jako důvěrné a zpracovávali Osobní údaje pouze podle našich pokynů.

110. Informace považujeme za aktivum, které musíme chránit. Proto využíváme spoustu nástrojů k ochraně Vašich osobních informací před neoprávněným přístupem a zveřejněním. Nicméně, jak pravděpodobně víte, třetí strany mohou protiprávně zachytit či získat přístup k přenosům komunikace nebo k soukromé komunikaci. Ačkoli se snažíme chránit Vaše soukromí, nemůžeme slíbit a Vy sami byste neměli očekávat, že Vaše osobní informace nebo soukromá komunikace budou vždy soukromé.

111. Tam, kde jste svůj souhlas poskytli, tam ho můžete i odvolat. Máte právo na zrušení souhlasu se zpracováním Vašich údajů a zrušení souhlasu s využíváním služeb. Například máte právo na odhlášení ze seznamu odběratelů marketingových emailů. Kliknutím na určený odkaz ve spodní části emailu se nabízí možnost odhlášení. Kdykoli můžete zrušit svůj souhlas se zpracováním Vašich informací a využíváním služeb zasláním e-mailu na adresu [email protected] a požádat o smazání Vašich osobních údajů. Výjimku tvoří informace, které uchovávat musíme. Toto odstranění je trvalé a budete automaticky vyloučeni ze seznamu e-mailů společnosti Exapro.

112. Kontaktní údaje společnosti Exapro:
Exapro s.r.o.
5/598 Újezd - Malá Strana
150 00 Praha
Česká republika
Fax.: +420 251 511 889

 

Tuto stránku je také možné zobrazit v angličtině
This page also exists in English