Stroj na výrobu zmrzliny WCB MF600

Rok: 2007

Kapacita 600 kg/h
Typ chladiva